Privacy

Persoonsgegevens

 • Real Estate Recruiters onderschrijft het belang van een correcte en adequate bescherming van persoonsgegevens binnen haar organisatie. Persoonsgegevens worden door Real Estate Recruiters zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld.
 • Met het begrip “persoonsgegevens” wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Deze persoon wordt de ‘betrokkene’ genoemd. In het geval van Real Estate Recruiters moet hierbij vooral worden gedacht aan een cliënt, sollicitant en een contactpersoon bij een leverancier.
 • In deze privacyverklaring worden betrokkenen geïnformeerd over welke persoonsgegevens Real Estate Recruiters van hen verwerkt, voor welke doelen en welke rechten betrokkenen in dat kader hebben. Hierdoor wordt onder meer uitvoering gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Verwerking van persoonsgegevens

 • Real Estate Recruiters verwerkt persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van haar dienstverlening die in de overeenkomst van opdracht met de cliënt is overeengekomen. Persoonsgegevens van cliënten zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens. Zij worden door Real Estate Recruiters onder meer verwerkt bij het uitvoeren van de opdracht, waaronder het geordend opslaan van de gegevens in het cliëntdossier en de verwerking daarvan in bijvoorbeeld overeenkomsten.
 • Real Estate Recruiters verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de uitvoering van haar werving- en selectieactiviteiten, in het bijzonder het vervullen van vacatures. Persoonsgegevens van sollicitanten bestaan onder meer uit sollicitatiebrieven, CV’s, cijferlijsten, stagebeoordelingen, referenties en correspondentie met opdrachtgevers. Deze gegevens worden door Real Estate Recruiters verwerkt bij de ontvangst en opvolging van sollicitaties.
 • Real Estate Recruiters verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen bij leveranciers ten behoeve van de goederen en diensten die door deze leveranciers aan Real Estate Recruiters worden geleverd. Deze persoonsgegevens bestaan onder meer uit namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de betrokken contactpersonen. Real Estate Recruiters verwerkt deze bij aanvang van de relatie met de leverancier, bij wisseling van de contactpersoon/contactpersonen en/of bij tussentijdse wijziging van de contactgegevens.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 • De verwerking van persoonsgegevens van cliënten is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Real Estate Recruiters rusten. De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten geschiedt op basis van toestemming van betrokkene doordat deze op eigen initiatief persoonsgegevens verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen bij leveranciers is noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst met de leverancier.

Bewaartermijn

 • Real Estate Recruiters bewaart persoonsgegevens van cliënten en contactpersonen bij leveranciers niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Indien een sollicitant niet wordt aangenomen, worden de betrokken persoonsgegevens binnen vier weken verwijderd c.q. vernietigd.

Doorgifte aan derden

 • Real Estate Recruiters deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden en waar nodig met toestemming van de betrokkene. Daarnaast zal Real Estate Recruiters persoonsgegevens aan een derde verstrekken zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Met een derde partij die namens en in opdracht van Real Estate Recruiters persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld externe softwareleveranciers, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor een juiste omgang met die persoonsgegevens is geborgd. Derde partijen die Real Estate Recruiters inschakelt en die zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn, zijn voor de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens zelf verantwoordelijk.

Beveiliging

 • Real Estate Recruiters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op de inrichting en het beheer van de ICT-omgeving, het voorkomen en mitigeren van de gevolgen van datalekken en de beveiliging van het kantoorpand.

Rechten van betrokkenen

 • Een betrokkene heeft het recht Real Estate Recruiters te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een verzoek hiertoe wordt schriftelijk bij onderstaande contactpersoon ingediend. Vervolgens wordt er binnen twee weken contact met betrokkene opgenomen. Er kunnen wettelijke verplichtingen zijn waardoor Real Estate Recruiters geen of slechts ten dele aan het verzoek gehoor kan geven.

Contact

 • Vragen of opmerkingen ten aanzien van deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@realestaterecruiters.nl of 020-7870775.

Deze privacyverklaring

 • Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. De onderhavige versie is de meest recente en is gedateerd 29 mei 2019.
 • Real Estate Recruiters B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73299677. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Real Estate Recruiters B.V. van toepassing die onder meer een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op realestaterecruitment.nl. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures

Interesse in: